شناخت اصطلاحات مربوط به مکانیسم و اجزای برج خنک کننده

شناخت اصطلاحات مربوط به مکانیسم و اجزای برج خنک کننده

خلاصه مقاله :

برج خنک کننده به دلیل قطعات فراوان و کارکرد بسیار پیچیده ای که در خود دارد نیاز به بررسی جداگانه اجزای آن است و اینکه هر کدام چه وظایفی را به عهده دارند تا دستگاه کار کند. این قطعات هر کدام یکی از اجزاهای اصلی و کاربردی این دستگاه است.

اصطلاحات مربوط به ویژگی ها و اجزای برج خنک کننده :

برج خنک کننده ماشین سازی نامجو

 

اجزای برج خنک کننده با جریان متقاطع:

به حجم سطوح انتقال حرارت کنار هم که عرض آن با مخزن برابر است و ارتفاع آن با هر طبقه برابری می کند و عرض آن با عرض عبور هوا یکسان است. واحد آن متر مکعب است.

مقر سطوح انتقال حرارت:

یکی از ردیف های افقی سطوح آبریز که در مکعب آبریز برج خنک کننده قرار دارد. تعدادی از این سطوح ارتفاع کلی سطوح برخورد را می سازند.

صفحات برخورد:

یکی از صفحاتی که به صورت عمودی با فاصله بسیار کم در کنار هم چیده شده اند و آب در حال عبور را به بیشترین سطح ممکن توزیع می کنند تا بیشترین تماس با هوای جاری در آنها برقرار شود. این سطوح می توانند تخت بوده و با کمک اسپیسر از یکدیگر جدا شوند و یا از پیش موجدار و یا یراق دار باشند و یا به روش های دیگر فاصله بین صفحات در آنها حفظ شده باشد.

شیر شناور:

شیری است که به صورت مکانیکی توسط شناوری تحریک می شود. این شیر در بسیاری از برج های خنک کننده برای کنترل و تامین آب کاربرد دارد.

شیرهای کنترل جریان:

شیرهایی هستند که به صورت دستی کنترل می شوند و برای تنظیم آب ورودی به تمام قسمت های برج خنک کننده کاربرد دارند.

ناودان:

یک مسیر که در بالای برج قرار دارد و می تواند بسته و یا باز باشد. در برخی موارد این ناودانی برای تامین آب اولیه قسمت های مختلف برج به کار می رود.

مه سازی:

معیاری چشمی و قابل مشاهده برای مقدار آب خروجی به صورت بخار همراه با هوای خارج شده از برج خنک کننده. اگر مه قابل مشاهده باشد و به زمین نزدیک شود به آن مه اطلاق می  شود و در صورتی که به سمت بالا حرکت کند به آن دود گفته می شود.

جریان اجباری:

اشاره به تحت فشار بودن جریان هوا درون برج دارد. پروانه ها یا فن ها در درون مسیر ورودی هوا قرار دارند تا هوا را مجبور به عبور از داخل دستگاه کنند.

دنده کاهنده:

ابزار کاهنده سرعت فن دستگاه می باشد.

بار حرارتی:

تمام گرمایی که باید از آب در حال گردش در واحد زمان گرفته شود. واحد آن BTU/Min یا BTU/h است.

بلندی یا ارتفاع:

در برج نهای خنک کن با تشتک برپا شده بر روی بتون، ارتفاع از کف تشتک  اندازه گیری می شود. ارتفاع اسمی معمولا تا نشیمن گاه فن اندازه گیری می شود که شامل محفظه فن نمی شود. ارتفاع با تشتک فلزی، چوبی یا پلاستیکی با دیدگاه تامین آب معمولا از پایینترین نقطه تشتک تا بالاترین نقطه اندازه گیری می شود.

دمای آب داغ:

دمای آب در حال گردش که به سیستم توزیع وارد می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا سانتیگراد و نماد آن HW است.

غلظت یون هیدروژن:

از طریق اندازه گیری مقدار pH آب در چرخش انجام می شود.

برج های مکشی یا القایی:

اشاره به جهت حرکت هوا دارد که به معنی  مکش یا خلا القا شده است. در برج ها فن در قسمت خروج هوا نصب شده اند تا مکش را به کمک تخلیه هوا انجام دهند.

تداخل عمل:

آلودگی حرارتی هوای ورودی که ناشی از یک منبع گرمای خارجی است. به عنوان مثال دود خروجی از یک برج مجاور.

دمای حباب تر خروجی:

دمای حباب تر هوایی که خارج می شود. واحد آن درجه فارنهایت یا سانتیگراد و نماد آن LWB است.

طول:

برای برج های خنک کننده با جریان متقاطع طول همیشه عمود بر جریان هوا است. در برج های جریان مخالف این مقدار موازی خط واصل دریچه هاست.

نسبت مایع به گاز:

نسبت کل جرم جریان آب و هوای خشک درون دستگاه. واحد آن پاوند بر پانود و نماد آن L/G است.

نازل یا لوور:

پره یا تکه هایی که به یکدیگر مونتاژ می شوند و در دهانه ورودی نصب می شوند. و جهت کنترل توزیع مناسب و یکنواخت هوا جهت برخورد با سطوح خنک کننده به کار می روند.

بازیابی یا جبران:

میزان آبی که به آب در حال گردش اضافه می شود تا آبی که از طریق تبخیر، نشتی، خروج با باد و غیره را جبران کند.

حرکت مکانیکی( جریان مکانیکی ):

اشاره به جریان هوا بر اثر حرکت یک فن یا هر وسیله مکانیکی مشابه دارد.

ماژول:

هر قسمت از پیش مونتاژ شده را گویند. در برج های بزرگ که در کارخانه مونتاژ می شوند دستگاه  در دو یا چند قسمت از پیش ساخته شده آماده و در محل مونتاژ می شوند.

جریان طبیعی:

اشاره به جریان طبیعی و یا اتمسفریک هوا درون برج دارد که حرکت بر اساس وجود اختلاف چگالی بوجود می آید.

حجم موثر خالص:

قسمتی از حجم کل سازه که در داخل آن جریان هوا با آب در حال گردش در تماس است. واحد آن فوت مکعب است.

نازل یا شیپوره:

وسیله ای است جهت کنترل توزیع آب. کاربرد نازل اسپری کردن آب تحت فشار یا بر اثر جاذبه است.

جدار:

دیوارهای داخلی که به سلول های مجزا و یا محفظه فن خارج کننده تقسیم می کنند. در برخی موارد این جدار ها برای کاهش از دست رفتن آب بوسیله باد نصب می شوند.

pH:

معیاری برای نمایش میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب در حال گردش و یا آب جبران کننده. عدد پایینتر از ۷ نمایشگر اسیدی بودن و بالاتر از ۷ نشان دهنده باز بودن است.

لوله پیتوت:

وسیله ای است که بر اثر اختلاف فشار کار می کند. برای اندازه گیری جریان آب در حال گردش به کار می رود.

دود:

مخلوط هوای گرم و بخار آب خارج شده از خروجی که معمولا قابل رویت است.

سایکرومتر یا بخارسنج:

یکی از اجزای برج خنک کننده و وسیله ای است که همزمان دمای حباب خیس و دمای حباب خشک را اندازه گیری می کند.

رنج یا بازه کاری یا محدوده دمایی:

اختلاف دمای بین آب گرم ورودی به برج و دمای آب سرد به دست آمده در خروجی.

گردش مجدد:

حالتی که هوای گرم مخلوط شده با بخار آب گرم که از برج خارج شده است به نحوی به جای هوای سرد و تازه و یا به صورت مخلوط شده  با هوای تازه از ورودی وارد شود. که باعث  افزایش دمای حباب خیس ورودی می شود.

رایزر:

لوله هایی که خط تغذیه آب در گردشی را از کف دستگاه و یا بالای مخزن جمع اوری به سیستم توزیع متصل می کند.

پوسته:

سازه دودکش مانندی که معمولا مقطع آن هایپربولیک است و برای ایجاد مکش و یا القا جریان اتمسفریک(جریان طبیعی) به کار می رود. در برخی موارد به آن دودکش هم گفته می شود.

کاهنده سرعت:

قطعه ای مکانیکی  است که برای کاهش دور خروجی از موتور محرک برج های خنک کننده جریان اجباری به کار می رود تا فن درحالت بهینه به کار خود ادامه دهد. در برج های خنک کننده بزرگ این کاهنده به صورت جعبه دنده یا گیربکس است و در برج های خنک کننده با ظرفیت پایین تر معمولا به صورت تسمه و پولی با فطرهای مختلف است.

میله قطره ریز:

یکی از میله های افقی است که پشت سر هم قرار گرفته‌اند و می توانند تخت و یا شکل داده شده باشند.(به منظور افزایش مقاومت مکانیکی یا افزایش انتقال حرارت). سطوح انتقال حرارت بر روی این میله ها قرار می گیرند.

قطره ریز:

اشاره به اجزای برج خنک کننده ای دارد که برای خنک کردن آب از قطره کردن آن و پاشیدن آن به سطوح انتقال حرارت کمک می گیرد.

پاشنده یا اسپری کننده:

اشاره به سیستم توزیع دارد که برای برخورد آب و هوا از صفحات انتقال حرارت کمک نمی گیرد و با کمک اسپری کردن آب و پاشش آن به صورت پودری بیشترین سطح تماس آب و هوا را تولید می کند.

دودکش:

یک مسیر گسترش یافته برای فن است که هدف اولیه آن تولید یک جریان درون خروجی است.

اثر دود کشی:

اشاره به اثری دارد که در پوسته و یا دودکش بوجود می آید تا به فن برای خروج  هوای گرم کمک کند یا به تنهایی جریان را درون برج ایجاد کند.

هوای استاندارد:

هوایی که دارای چگالی ۰٫۰۷۵ پاوند بر فوت مکعب دارد  و معادل هوای خشک با دمای ۷۰ درجه فارنهایت و فشار ۲۹٫۹۲ اینچ جیوه است.

طبقه:

فاصله عمودی بین تیرها و اتصالات طبقات پی در پی است. این مقدار تابع استحکام سازه و ابعاد آن و مواد به کار رفته در آن است.

چاله یا مخزن ته نشینی:

فضایی گود در اطراف یا زیر تشت جمع آوری است که در مسیر جریان آب قرار می گیرد و مکش پمپ را تسهیل می کند. گودال ته نشینی همچنین به ته نشینی رسوبات و نشاندن و جمع آوری گل و خاک و تمیز کردن آب کمک می کند.

نرخ جریان هوای کلی:

مقدار کل جرم هوای خشک گذرنده از داخل برج خنک کن به ازای هر ساعت.

نرخ جریان آب کلی:

مقدار کل جرم آب گذرنده به ازای هر ساعت.

هد پمپ:

مقدار ارتفاعی که آب از کف تشت جمع آوری تا خط وسط سیستم توزیع آب ورودی بالا میرود به علاوه کل فشاری که برای حرکت آب در سیستم توزیع لازم است تا به نقطه ای برسد که با هوا تماس پیدا کند.

بارگذاری آب:

نرخ آب گردشی به مساحت افقی سطوح انتقال حرارت.

نرخ آب:

جریان جرمی آب بر مساحت سطوح انتقال حرارت به ازای هر ساعت.

دمای حباب خیس:

دمای هوای ورودی یا دمای محیط اطراف که به وسیله دماسنج حباب خیس خوانده شود.

دماسنج حباب خیس:

دماسنجی است که حباب آن با پنبه خیس پوشانده شده است.

بادخور:

به مقدار آبی که بر اثر وجود باد هدر می رود اطلاق می شود.

نیروی باد:

نیروی که باد با برخورد به بدنه و اجزای برج خنک کننده به سازه آن اعمال می کند.

 

 

لینک های مرتبط:

خط تولید رب گوجه فرنگی

خط بسته بندی رب گوجه فرنگی

خط تولید کنسرو ماهی

سایت اره نواری

سایت تکمیلی اطلاعات مقاله

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص راه اندازی خطوط تولید صنایع غذایی از طریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید.