خط تولید رب تک چین بهاران

خط تولید رب تک چین بهاران

این پروژه شامل خط دریافت و تغلیظ گوجه فرنگی می باشد.

سایر پروژه ها