پروژه ها

پروژه های گروه ماشین سازی نامجو در سراسر ایران

صنایع غذایی سحر
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
مجتمع موادغذایی گلناز
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
کشت وصنعت ودامپروری مغان
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی بهدیس
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت چین چین بین الملل
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی سالم خراسان
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
کشت و صنعت سیدان طوس
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی اخوان
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی آسان گوار پارس
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت تکدانه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه کشت و صنعت آنا کنسرو
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت شهد سیب
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
خط کامل تولید رب گوجه فرنگی ۳۰۰تن مهرام
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
خط تولید رب گوجه فرنگی ۳۵۰تن مهرام
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت نازچین
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
مجتمع کشت و صنعت دشت ارم
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
کشت وصنعت نیشکرهفت‌تپه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت آذر مارال
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی کشور سنگال
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت دزسرما
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت دژسرما
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه تن ماهی تحفه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت تیام کشور آذربایجان
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت گلبهار
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی آسان گوار
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت جام شاهد
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه کشور عراق
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت محیا خزر
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط دریافت و تغلیظ گوجه فرنگی شرکت دلوسه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت آردینه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت شهدینه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت پاکدیس
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه شرکت ساسان شهد
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید کنسرو لوبیا طبیعت سبز پارس کهن
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید کنسرو تن ماهی طبیعت سبز پارس کهن
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی شهدین
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه اروم نارون
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی شرکت اروم دشت
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت آذرکام
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه شرکت سان سان شهد
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
خط کامل تولید رب گوجه فرنگی سیب تاک
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
شرکت تعاونی فرآورده غذایی تارا
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب صنایع غذایی تبریز تمات
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید پوره آب سیب
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب دشت بهار
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب صادق
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب نامزد
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب سنوس
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه کشت و صنعت روژین تاک
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید کشت و صنعت عصاره ناب
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه صنایع غذایی هدیه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
خط تولید رب تک چین بهاران
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب تبرک
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب صنایع غذایی حسنی دبی
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب وصام
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب رعنا
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب ژیلوان
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب یک و یک
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب خوشاب
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب دبش
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب دلند
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
مجموعه کشت و صنعت چین چین
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب سک سک
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب ماهوند
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه کشت و صنعت تکدانه
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب مشکوة
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه شرکت بهرخ
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب چام
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب نارون
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب سید
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط بسته بندی رب طبیعت سبز
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
پروژه خط تولید رب شاداب
محل اجرای پروژه : خراسان رضوی - مشهد ظرفیت خط تولید : 10 تن سال جرای پروژه : 1394 مدت زمان اجرای پروژه : 1سال
صنایع غذایی سحر

صنایع غذایی سحر

مجتمع موادغذایی گلناز

مجتمع موادغذایی گلناز

کشت وصنعت ودامپروری مغان

کشت وصنعت ودامپروری مغان

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی بهدیس

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی بهدیس

شرکت چین چین بین الملل

شرکت چین چین بین الملل

صنایع غذایی سالم خراسان

صنایع غذایی سالم خراسان

کشت و صنعت سیدان طوس

کشت و صنعت سیدان طوس

صنایع غذایی اخوان

صنایع غذایی اخوان

صنایع غذایی آسان گوار پارس

صنایع غذایی آسان گوار پارس

شرکت تکدانه

شرکت تکدانه

پروژه کشت و صنعت آنا کنسرو

پروژه کشت و صنعت آنا کنسرو

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت شهد سیب

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت شهد سیب

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی ۳۰۰تن مهرام

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی ۳۰۰تن مهرام

خط  تولید رب گوجه فرنگی ۳۵۰تن مهرام

خط تولید رب گوجه فرنگی ۳۵۰تن مهرام

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت نازچین

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت نازچین

مجتمع کشت و صنعت دشت ارم

مجتمع کشت و صنعت دشت ارم

کشت وصنعت نیشکرهفت‌تپه

کشت وصنعت نیشکرهفت‌تپه

شرکت آذر مارال

شرکت آذر مارال

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی کشور سنگال

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی کشور سنگال

شرکت دزسرما

شرکت دزسرما

شرکت دژسرما

شرکت دژسرما

پروژه تن ماهی تحفه

پروژه تن ماهی تحفه

شرکت تیام کشور آذربایجان

شرکت تیام کشور آذربایجان

شرکت گلبهار

شرکت گلبهار

صنایع غذایی آسان گوار

صنایع غذایی آسان گوار

شرکت جام شاهد

شرکت جام شاهد

پروژه کشور عراق

پروژه کشور عراق

شرکت محیا خزر

شرکت محیا خزر

پروژه خط دریافت و تغلیظ گوجه فرنگی شرکت دلوسه

پروژه خط دریافت و تغلیظ گوجه فرنگی شرکت دلوسه

شرکت آردینه

شرکت آردینه

شرکت شهدینه

شرکت شهدینه

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت پاکدیس

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت پاکدیس

پروژه شرکت ساسان شهد

پروژه شرکت ساسان شهد

پروژه خط تولید کنسرو لوبیا طبیعت سبز پارس کهن

پروژه خط تولید کنسرو لوبیا طبیعت سبز پارس کهن

پروژه خط تولید کنسرو تن ماهی طبیعت سبز پارس کهن

پروژه خط تولید کنسرو تن ماهی طبیعت سبز پارس کهن

صنایع غذایی شهدین

صنایع غذایی شهدین

پروژه اروم نارون

پروژه اروم نارون

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی شرکت اروم دشت

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی شرکت اروم دشت

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت آذرکام

پروژه خط کامل تولید رب گوجه فرنگی شرکت آذرکام

پروژه شرکت سان سان شهد

پروژه شرکت سان سان شهد

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی سیب تاک

خط کامل تولید رب گوجه فرنگی سیب تاک

شرکت تعاونی فرآورده غذایی تارا

شرکت تعاونی فرآورده غذایی تارا

پروژه خط تولید رب صنایع غذایی تبریز تمات

پروژه خط تولید رب صنایع غذایی تبریز تمات

خط تولید آبمیوه

پروژه خط تولید پوره آب سیب

پروژه رب دشت بهار

پروژه خط تولید رب دشت بهار

ساخت خط تولید رب گوجه فرنگی صادق

پروژه خط تولید رب صادق

پروژه خط تولید رب نامزد

پروژه خط تولید رب نامزد

پروژه خط تولید رب سنوس

پروژه خط تولید رب سنوس

پروژه کشت و صنعت روژین تاک

پروژه کشت و صنعت روژین تاک

پروژه خط تولید کشت و صنعت عصاره ناب

پروژه خط تولید کشت و صنعت عصاره ناب

پروژه صنایع غذایی هدیه

پروژه صنایع غذایی هدیه

پروژه تک چین بهاران

خط تولید رب تک چین بهاران

پروژه خط تولید رب تبرک

پروژه خط تولید رب تبرک

پروژه خط تولید رب صنایع غذایی حسنی دبی

پروژه خط تولید رب صنایع غذایی حسنی دبی

خط تولید رب گوجه فرنگی وصام

پروژه خط تولید رب وصام

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی رعنا

پروژه خط تولید رب رعنا

پروژه خط تولید رب ژیلوان

پروژه خط تولید رب ژیلوان

پروژه خط تولید رب یک و یک

خط تولید رب خوشاب

پروژه خط تولید رب خوشاب

پروژه خط تولید رب دبش

پروژه خط تولید رب دبش

پروژه خط تولید رب دلند

پروژه چین چین

مجموعه کشت و صنعت چین چین

ساخت خط تولید رب سک سک

پروژه خط تولید رب سک سک

پروژه خط تولید رب ماهوند

پروژه خط تولید رب ماهوند

پروژه کشت و صنعت تکدانه

پروژه کشت و صنعت تکدانه

پروژه خط تولید رب مشکوة

پروژه خط تولید رب مشکوة

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

پروژه خط تولید رب گوجه فرنگی

پروژه شرکت بهرخ

پروژه شرکت بهرخ

پروژه خط تولید رب چام

پروژه خط تولید رب چام

پروژه خط تولید رب نارون

پروژه خط تولید رب نارون

پروژه خط تولید رب سید

پروژه خط تولید رب سید

پروژه خط بسته بندی رب طبیعت سبز

پروژه خط بسته بندی رب طبیعت سبز

پروژه خط تولید رب شاداب

پروژه خط تولید رب شاداب